کابل ترموکوپل

کابل ترموکوپل

 

کابل های خشکی

- کابل ترموکوپل


ترموکوپل چیست ؟

ترموکوپل یا کوپل ترموالکتریک ، نوعی مولد الکتریسته است که با اعمال حرارت٬ جریان الکتریکی ضعیفی ایجاد می‌کند.


اساس کار ترموکوپل:

ترموکوپل از دو میله فلزی غیر هم جنس رسانا یا نیم رسانا ساخته شده است که از یک سر به هم جوش داده شده‌اند و دو سر دیگر آنها به یک وسیله حساس اندازه گیری مانند گالوانومتر متصل است. با گرم شدن محل اتصال ، جریان ضعیفی از مدار عبور می‌کند که پس از اندازه گیری و تبدیل می توان مقدار دما را اندازه گیری نمود.


انواع ترموکوپل:

Thermocouple Type Material Maximum Temperature Defined up to Positive insulation Negative insulation
J Fe-Con 750°C 1200°C black white
T Cu-Con 350°C 400°C brown white
K NiCr-Ni 1200°C 1370°C green white
E NiCr-Con 900°C 1000°C violet white
N NiCrSi-NiSi 1200°C 1300°C blue white
S Pt10Rh-Pt 1600°C 1540°C orange white
R Pt13Rh-Pt 1600°C 1760°C orange white
B Pt13Rh-Pt6Rh 1700°C 1820°C no data white

 

 

 

 

 

 

 

Thermocouples to EN 60584

همانگونه که می دانیم برقراری ارتباط دستگاه اندازه گیری با ترموکوپل بوسیله کابل صورت می گیرد. که به این کابل ، کابل ترموکوپل گویند.

کابلهای ترموکوپل می بایست همجنس ترموکوپل و همچنین ترمینال های دستگاه اندازه گیری باشد در غیر اینصورت مقادیر قرائت شده با مقادیر واقعی بسیار متفاوت خواهد بود.

کابلهای ترموکوپل با استانداردهای مختلفی ساخته می شود که برخی از آنها بشرح زیر می باشند:

European Standard-BS4937: Part 30 1993

British Standard-BS1843

American Standard-ANSI MC96.1

German Standard-DIN 43710-4

French Standard-NFE 18001

Japanese Standard:JISC

انواع کابلهای ترموکوپل:

1. کابل افزایش طول(Extension )

این کابلها را با حرف X نمایش می دهند. ((مثل کابل KX ))

2. کابل جبران ساز(Compensate )

این کابلها را با حرف C نمایش می دهند. ((مثل کابل KCA or KCB ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کاتالوگ

ترموکوپل چیست ؟

ترموکوپل یا کوپل ترموالکتریک ، نوعی مولد الکتریسته است که با اعمال حرارت٬ جریان الکتریکی ضعیفی ایجاد می‌کند.

Site Login