کابل هم محور

کابل هم محور

یکی از پرکاربردترین و متنوع ترین گونه کابل ها ، کابل هم محور یا Coaxial Cables می باشند. شرکت پترو کاوان پویا با توجه به تخصص تأمین کابل های خاص متنوع ترین بانک تامین کابل Coaxial را به شرح زیر در اختیار مصرف کنندگان این گونه کابل ها قرار می دهد :

M17/RG Coaxial – Cable


RG 8A/U کابل کواکسیال

M17/28-RG 58 (RG 58) کابل کواکسیال

M17/155-RG 58(RG 58 C/U) کابل کواکسیال

M17/60-RG 142(RG 142 B/U) کابل کواکسیال

M17/119-RG 174 (RG 174 A/U) کابل کواکسیال

M17/74- RG 213 (RG 213/U) کابل کواکسیال

M17/75 –RG 214 (RG 214/ U) کابل کواکسیال

M17/84-RG 223(RG 223/U) کابل کواکسیال

M17/111-RG 303 (RG 303/U) کابل کواکسیال

M17/112-RG 304 (RG 304/U) کابل کواکسیال

M17/127-RG 393 (RG 393 /U) کابل کواکسیال

M17/128 –RG 400(RG 400/U) کابل کواکسیال


MIL- C-17F 75 Ohm کابل کواکسیال


M17/2 RG 6(RG 6A/U) کابل کواکسیال

M17/6- RG 11(RG11 A/U) کابل کواکسیال

M17/6-RG 12 (RG 12 A/U) کابل کواکسیال

M17/29-RG 59 (RG 59 B/U) کابل کواکسیال

M17/77-RG 216(RG 216/U) کابل کواکسیال

M17/110-RG 302(RG 302/U) کابل کواکسیال


RG Type 50 Ohm کابل کواکسیال


RG 58 PC کابل کواکسیال

RG 58 TC کابل کواکسیال

RG 174 PC کابل کواکسیال

RG 213 PC کابل کواکسیال

RG 213 PC1 کابل کواکسیال

RG 214 SC کابل کواکسیال

RG 223 TC کابل کواکسیال

RG 58 URM (URM 76) کابل کواکسیال

RG 58 URM (URM 43) کابل کواکسیال

RG 213 URM (URM 67) کابل کواکسیال


RG Type 75 Ohm کابل کواکسیال


RG 6 کابل کواکسیال

RG 6/U کابل کواکسیال

RG 6/U4 کابل کواکسیال

RG 6/U6 کابل کواکسیال

RG 6 Quad Shield کابل کواکسیال

RG 6 CS کابل کواکسیال

RG 11 کابل کواکسیال

RG 11 PC کابل کواکسیال

RG 11 PC 1 کابل کواکسیال

RG 11 URM = URM 57 کابل کواکسیال

RG 59 CS کابل کواکسیال

RG 59 CS1 کابل کواکسیال

RG 59 PC کابل کواکسیال

RG 59 PC1 کابل کواکسیال

RG 175 PC کابل کواکسیال

RG Type LOW LOSS 50 Ohm کابل کواکسیال

RG 50 LL کابل کواکسیال

RG 195 LL کابل کواکسیال

RG 58 LL کابل کواکسیال

RG 58 LLA کابل کواکسیال

RG 58 LLC کابل کواکسیال

RG 8 LL کابل کواکسیال

RG 8 LLA کابل کواکسیال

RG 8 LLC کابل کواکسیال

RG 240 LL کابل کواکسیال

RG 100 LL کابل کواکسیال

RG 200 LL کابل کواکسیال

RG 400 LL کابل کواکسیال

RG 400 LLA کابل کواکسیال


Broadcast Coaxial 75 Ohm


RG 59 BC کابل کواکسیال

RG 175 BC کابل کواکسیال

CAL 47 کابل کواکسیال

5 X CAL47 کابل کواکسیال

8 X CAL47 کابل کواکسیال

10 X CAL47 کابل کواکسیال

CAL 59 کابل کواکسیال

4 X CAL 59 کابل کواکسیال

5 X CAL 59 کابل کواکسیال

CAL 70 کابل کواکسیال

CAL 92 کابل کواکسیال

Hybrid 75 Ohm کابل کواکسیال

Twin RG 6 کابل کواکسیال

Twin RG 59 کابل کواکسیال

RG 175+ 3x0.22mm² کابل کواکسیال

RG 175+3 x 0.22 mm² کابل کواکسیال

RG 175+2 x 0.22 mm² + 2 x 0.5mm² کابل کواکسیال

RG 175 +4 x 0.22 mm² + 2 x 0.75 mm² کابل کواکسیال

RG 175 +2 x 0.75mm² + 10 x 0.5mm² کابل کواکسیال

RG 59 + 2 x 0.5mm² کابل کواکسیال

RG59 + 2 x 0.75 mm² کابل کواکسیال

RG 59 + 2 x 1.00 mm² کابل کواکسیال

RG 59 + 2 x 1.5 mm² کابل کواکسیال

RG 59 +2 x 0.75mm² + 2 x 0.22 mm² کابل کواکسیال

RG 59 + 2 x 1.50 mm² + 2 x 0.25mm² کابل کواکسیال

RG 59 + 2 x 1.50mm²+2 x 1.00mm² کابل کواکسیال

RG 59 + 2 x 2.50 mm² + 2 x 0.22mm² کابل کواکسیال

RG 59 +2 x 0.75 mm² + 10 x 0.50mm² کابل کواکسیال


Triaxial Cable


Tri- RG 178

Tri- RG 179

Tri- RG 180

Tri- RG 316

Tri- RG 393

Tri- RG 400

Tri- RG 403

CTX 41

CTX 44 Flex

CTX 47 Flex

CTX 64

CTX 65 Flex

CTX 80 Flex


Mininature Coaxial Cable


0.81 mm Mini – Coax کابل کواکسیال

1.13 mm Mini – Coax کابل کواکسیال

1.32 mm Mini – Coax کابل کواکسیال

1.37 mm Mini – Coax کابل کواکسیال

1.48 mm Mini – Coax کابل کواکسیال

RG 174 Mini – Coax کابل کواکسیال

RG 178 Mini – Coax کابل کواکسیال

RGD 178 Mini – Coax کابل کواکسیال

RGD 178 Mini – Coax کابل کواکسیال

RG 179 Mini – Coax کابل کواکسیال

RG 316 Mini – Coax کابل کواکسیال

RGD 316 Mini – Coax کابل کواکسیال

50 VMTX کابل کواکسیال

75 VMTX کابل کواکسیال


50 OHM RF Coaxial Cable


ALMR 100 کابل کواکسیال

ALMR 195 کابل کواکسیال

ALMR 200 کابل کواکسیال

ALMR 240 کابل کواکسیال

ALMR 300 کابل کواکسیال

ALMR 400 کابل کواکسیال

ALMR 500 کابل کواکسیال

ALMR 600 کابل کواکسیال

3D- FB کابل کواکسیال

5D-FB کابل کواکسیال

7D – FB کابل کواکسیال

8D- FB کابل کواکسیال

10D- FB کابل کواکسیال

12D – FB کابل کواکسیال


Semi – rigid Coaxial Cable


SR034 کابل کواکسیال

SR047/M17 کابل کواکسیال

SR086/M17 کابل کواکسیال

SR086-25 کابل کواکسیال

SR086-75 کابل کواکسیال

SR090-25 کابل کواکسیال

SR 141 کابل کواکسیال

SR 141-25 کابل کواکسیال

SR 141-35 کابل کواکسیال

SR141-75 کابل کواکسیال

SR 250 کابل کواکسیال

SR 250-75 کابل کواکسیال


Semi- flexible Coaxial Cable


SF047 کابل کواکسیال

SF047-FEP کابل کواکسیال

SF086 (Flexible RG 405) کابل کواکسیال

SF086-FEP کابل کواکسیال

SF141 (Flexible RG 402) کابل کواکسیال

SF141-FEP کابل کواکسیال

SF250 (Flexible RG 401) کابل کواکسیال

SF250 -FEP کابل کواکسیال


50 Ohm Wideband Coaxial Cable


RF42 (1-5/8”) کابل کواکسیال

RF 32 (1-1/4”)کابل کواکسیال

RF 22 (7/8”)کابل کواکسیال

RF 16 (5/8”) کابل کواکسیال

RF 12(1/2”) کابل کواکسیال

RF8 (3/8”) کابل کواکسیال

RF6 (1/4”) کابل کواکسیال


50 Ohm Leaky Coaxial Cable


LCX42 (1-5/8) R کابل کواکسیال

LCX32 (1-1/4”) R کابل کواکسیال

LCX22 (7/8”) R کابل کواکسیال

LCX12 (1/2”) R کابل کواکسیال

LCX42 (1-5/8”) L کابل کواکسیال

LCX 32(1-1/4”) L کابل کواکسیال

LCX 22 (7/8”) L کابل کواکسیال

LCX 12(1/2”) L کابل کواکسیال

LCX 8(3/8”) L کابل کواکسیال


75 Ohm Trunk Cable


AQR 1125

AQR 860

AQR 715

AQR 540

AQR 320


BT 3002 Coaxial Cable


BT 3002 Single Core کابل کواکسیال

BT 3002 8 Core کابل کواکسیال

BT 3002 16 Core کابل کواکسیال


CT Series Coaxial Cable


CT 100 کابل کواکسیال

CT 125 کابل کواکسیال

CT 165 کابل کواکسیال


TV Coaxial Cable


19 VATC کابل کواکسیال

17 VATC کابل کواکسیال

KX 6 کابل کواکسیال

KX 8 کابل کواکسیالSite Login