نمایشگاه صنایع دریایی

نمایشگاه صنایع دریایی


چهاردهمین نمایشگاه صنایع دریایی و صنایع وابسته

طی روزهای جمعه تا دوشنبه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شده است- 91/10/8

صنایع دریایی ایران که بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است در مسیر پیشرفت خود دستخوش بالا و پایین های بسیاری بوده است. برگزاری منظم کنفرانس سالیانه صنایع دریایی موقیت مناسبی برای نمایش پیشرفت صنعت و نیز بررسی چالش های آن خواهد بود. در حالی که پیشبرد توسعه و حمایت ازصنایع دریایی امید به بهبود شرایط فعلی کشور را موجب می شود،

شرکت پترو کاوان پویا ( تأمین کننده کابل های خاص) با حضور مقتدرانه خود در این نمایشگاه پذیرای بازدیدکنندگان بسیاری از خانواده بزرگ صنعت دریایی کشور عزیز و سرافراز ایران بود.

شرکت پترو کاوان پویا به طور تخصصی در جهت تأمین کابل های دریایی ( Marine Cables)، کابل های زیر دریایی ( در انواع کابل دریایی فشار ثابت و فشار متغیر)، کابل های فراساحی ( Offshore Cable)، کابل های شناور در سطح آب (Floating Cable) و همچنین کابل های تغذیه دریایی ( Trailing Cable)  فعالیت می نماید.

Site Login