سیستم-صاعقه گیر

حفاظت دربرابر صاعقه و اضافه ولتاژ

تجهیزات جلد خارجی

1 – مکانیزم های سنتی
2 – مکانیزم های الکترونیکی اعم از ایزوله و غیر ایزوله

تجهیزات جلد داخلی

1 – سرج ارسترهای تابلویی
2 – هم پتانسیل سازهای اسپارک گپ