طراحی

خدمات طراحی به منظور نصب و راه اندازی صحیح سیستم های ارت و همبندی و سیستم های صاعقه گیر سنتی (Conventional) و الکترونیکی (ESE) به روش ایزوله (Isolated) و غیر ایزوله (Non-Isolated) مطابق مقررات ملی و دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداردهای کشورهای صنعتی و بین المللی شامل IEC EN BS NFC انجام می پذیرد.