نصب و راه اندازی

خدمات نصب و راه اندازی توسط پرسنل مجرب و به منظور اجرای صحیح سیستم های ارت و همبندی و سیستم های صاعقه گیر سنتی (Conventional) الکترونیکی (ESE) به روش ایزوله (Isolated) و غیر ایزوله (Non- Isolated) مطابق مقررات ملی و دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان  برنامه و بودجه کشور و استانداردهای کشورهای صنعتی و بین المللی شامل IEC EN BS NFC ارائه می گردد.

نصب-و-راه-اندازی